ยินดีต้อนรับ

"เป็นองค์กรผู้อภิบาลระบบการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม และเป็น Training Center ในพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก"

เข้าสู่เว็บไซต์

ระบบสารสนเทศสนับสนุนด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม

DOH DASHBOARD

ระบบสารสนเทศสนับสนุนด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

ระบบคลังข้อมูลด้านการแพทย์และสุขภาพ HDC

ระบบฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการตัดสินใจของผู้บริหารระดับต่างๆ ในกระทรวงสาธารณสุข โดยใช้ข้อมูลตามโครงสร้างมาตรฐาน ๔๓ แฟ้ม

ระบบข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์พื้นที่สุขภาพ เขต 2 GIS

กระบวนการทำงานเกี่ยวกับข้อมูลเชิงพื้นที่ (spatial data) ด้วยระบบคอมพิวเตอร์


ช่องทางการติดต่อพวกเรา...visitor