ยินดีต้อนรับ

"เป็นองค์กรผู้อภิบาลระบบการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม และเป็น Training Center ในพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก"

เข้าสู่เว็บไซต์

ระบบสารสนเทศสนับสนุนด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม

ระบบคลังข้อมูลด้านการแพทย์และสุขภาพ HDC

ระบบฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการตัดสินใจของผู้บริหารระดับต่างๆ ในกระทรวงสาธารณสุข โดยใช้ข้อมูลตามโครงสร้างมาตรฐาน ๔๓ แฟ้ม

DOH DASHBOARD

ระบบสารสนเทศสนับสนุนด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

HPC2 DATACENTER

ระบบรายงานตัวชี้วัดศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก พร้อมข้อเสนอแนะการทำงาน


ช่องทางการติดต่อพวกเรา...visitor