HPC2 logo

"เป็นองค์กรผู้อภิบาลระบบการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม และเป็น Training Center ในพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก"


ระบบสารสนเทศสนับสนุนด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม


HDC MOPH

ระบบฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุน
การบริหารจัดการและการตัดสินใจของผู้บริหารระดับต่างๆ ในกระทรวงสาธารณสุข โดยใช้ข้อมูลตามโครงสร้างมาตรฐาน ๔๓ แฟ้ม

DOH DASHBOARD

ระบบสารสนเทศสนับสนุน
ด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

HPC2 DATACENTER

ระบบรายงานตัวชี้วัด
ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก พร้อมข้อเสนอแนะการทำงาน

HPC2 INFOCENTER

ระบบฐานข้อมูลสื่อประชาสัมพันธ์
ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก


ช่องทางการติดต่อ


© ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก เลขที่ 21 หมู่ 4 ตำบลมะขามสูง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
Tel : 055-299280-2 Fax : 055-299285
E-mail : hpc2@anamai.mail.go.th