ข่าวประชาสัมพันธ์

เยี่ยมเสริมพลังการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาระหว่างเปิดภาคเรียน ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

 วันที่ 8 กรกฎาคม 2563 กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียนวัยรุ่น ร่วมกับสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 พิษณุโลก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านโคก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยไผ่ และกองกำกับตำรวจตระเวนชายแดนที่ 31พิษณุโลก เยี่ยมเสริมพลังการเตรียม ความพร้อมของสถานศึกษาระหว่างเปิดภาคเรียนในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บุญธรรม-บุญพริ้ง อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์     ในการเยี่ยมเสริมพลังครั้งนี้ พ.ต.ท.ยัน แก้วบุญมา ครูใหญ่ ได้นำเสนอการติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและมาตรการป้องกัน COVID-19 โดยยึดมาตรการควบคุมหลัก 6 ข้อปฏิบัติ วัดอุณหภูมิ สวมหน้ากาก ล้างมือ เว้นระยะห่าง ทำความสะอาด และลดความแออัด  ทั้งนี้ได้เยี่ยมชมการจัดการ จุดเสี่ยงต่างๆ ของโรงเรียน พร้อมทั้งรับฟังปัญหา ข้อเสนอแนะของพื้นที่ และให้คำแนะนำตามแนวทางการป้องกันการติดเชื้อฯ

ข่าวอื่นๆที่แนะนำ Smiley face

Sitemap

รู้จักศูนย์ฯ : ประวัติความเป็นมา | วิสัยทัศน์ พันธกิจ | ผู้บริหารศูนย์อนามัยที่ 2 | โครงสร้างหน่วยงาน | หน่วยงานที่สังกัด | ภารกิจ / หน้าที่รับผิดชอบ
บริการประชาชน : แจ้งเรื่องร้องเรียน | ความรู้สุขภาพ อนามัยมีเดีย กระดานถาม-ตอบ | บริการอื่นๆ (E-Services)
สำหรับเจ้าหน้าที่ : ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ | ระบบงานบุคคลากร | ระบบยืนยันตัวบุคคลกลาง | ระบบบริหารงานภายใน | ระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน | ระบบฐานข้อมูลกลาง | ระบบศูนย์ความรู้กรมอนามัย | ระบบการประชุมกรมอนามัย
ติดต่อศูนย์ฯ : เลขที่ 21 หมู่ 4 ตำบลมะขามสูง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทร. 055-993000-1
โทรสาร. 055-993003
E-mail. hpc2@anamai.mail.go.th