ข่าวประชาสัมพันธ์

“ล้างตลาดทั่วไทย ไล่โควิด 19 รับปีใหม่ 2564" ณ ตลาดสดเทศบาลตำบลบ้านสวน อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย

วันที่ 30 ธันวาคม 2563 ดร.นายแพทย์บุญฤทธิ์ สุขรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก มอบหมายให้นางสาวสุเทียน ตันตระวาณิชย์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม พร้อมกับเจ้าหน้าที่ ร่วมกับนายวิจัย เพิ่มพูล นายกเทศมนตรี ตำบลบ้านสวน คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบ้านสวน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมือง สุโขทัย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสวน จัดกิจกรรมขับเคลื่อนการป้องกันการติดต่อของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ตามมาตรการ “ล้างตลาดทั่วไทย ไล่ โควิด 19 รับปีใหม่ 2564 “ ณ ตลาดสดเทศบาลตำบลบ้านสวน อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย    โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) พร้อมกับให้ความรู้ คำแนะนำกับพ่อค้า แม่ค้า และผู้ใช้บริการของตลาด ในการปฏิบัติตนตามมาตรการการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พร้อมกับประชาสัมพันธ์ การเข้าถึงแพลตฟร์อมของกรมอนามัย ประกอบด้วย Thai stop covid กับ Anamai Poll และมอบชุดสาธิตการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (Covid-19)

ข่าวอื่นๆที่แนะนำ Smiley face

Sitemap

รู้จักศูนย์ฯ : ประวัติความเป็นมา | วิสัยทัศน์ พันธกิจ | ผู้บริหารศูนย์อนามัยที่ 2 | โครงสร้างหน่วยงาน | หน่วยงานที่สังกัด | ภารกิจ / หน้าที่รับผิดชอบ
บริการประชาชน : แจ้งเรื่องร้องเรียน | ความรู้สุขภาพ อนามัยมีเดีย กระดานถาม-ตอบ | บริการอื่นๆ (E-Services)
สำหรับเจ้าหน้าที่ : ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ | ระบบงานบุคคลากร | ระบบยืนยันตัวบุคคลกลาง | ระบบบริหารงานภายใน | ระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน | ระบบฐานข้อมูลกลาง | ระบบศูนย์ความรู้กรมอนามัย | ระบบการประชุมกรมอนามัย
ติดต่อศูนย์ฯ : เลขที่ 21 หมู่ 4 ตำบลมะขามสูง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทร. 055-993000-1
โทรสาร. 055-993003
E-mail. hpc2@anamai.mail.go.th