คุณกำลังมองหาอะไร?

ระชุมชี้แจงและขับเคลื่อนการใช้ แอปพลิเคชันสมุดบันทึกสุขภาพผู้สูงอายุ

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

06.06.2564
9
0
แชร์
06
มิถุนายน
2564

วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ดร.ลินดา สิริภูบาล รองผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก พร้อมด้วยนางนภาพร เหมาะเหม็ง หัวหน้ากลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยสูงอายุ และทีมนักวิชาการกลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยสูงอายุ ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก ประชุมชี้แจงและขับเคลื่อนการใช้แอปพลิเคชันสมุดบันทึกสุขภาพผู้สูงอายุ (Blue Book Application) ผ่านระบบประชุมทางไกล ด้วยโปรแกรม Cisco Webex Meeting โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงและขับเคลื่อนการใช้แอปพลิเคชันสมุดบันทึกสุขภาพผู้สูงอายุ (Blue Book Application) ในเขตสุขภาพที่ 2 เพื่อให้ผู้สูงอายุและญาติทราบถึงความเสี่ยงด้านสุขภาพ เฝ้าระวัง ดูแลสุขภาพตนเองได้ เกิดการคัดกรองสุขภาพ ผู้สูงอายุเชิงรุก และการใช้ข้อมูลสุขภาพผู้สูงอายุในระดับพื้นที่ร่วมกันอย่างครอบคลุมและมีคุณภาพ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้แทนสำนักอนามัยผู้สูงอายุ ผู้รับผิดชอบงานผู้สูงอายุสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย และอุตรดิตถ์

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน