คุณกำลังมองหาอะไร?

ระเมินคัดเลือกผลงานวัดส่งเสริมสุขภาพ ดีเด่นระดับเขต ประจำปี 2564 จังหวัดอุตรดิตถ์

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

06.06.2564
13
0
แชร์
06
มิถุนายน
2564

วันที่ 2 มิถุนายน 2564 นางนภาพร เหมาะเหม็ง หัวหน้ากลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยสูงอายุ ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก และทีมนักวิชาการ ประเมินคัดเลือกผลงานวัดส่งเสริมสุขภาพดีเด่นระดับเขต ประจำปี 2564 ณ วัดห้วยไข่เขียด อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือกวัดส่งเสริมสุขภาพดีเด่นระดับเขต มีภาคีเครือข่ายในการดำเนินงานร่วมกิจกรรม ดังนี้ เครือข่ายการปกครองคณะสงฆ์ กรมการปกครอง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอฟากท่า และแกนนำในชุมชน โดยปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยการดำเนินงานวัดส่งเสริมสุขภาพ เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของพระสงฆ์ สามเณร บุคลากรในวัด ตลอดทั้งสนับสนุนให้ พระสงฆ์และสามเณร มีความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy) ได้รับการดูแลส่งเสริมสุขภาพตามพระธรรมวินัย สามารถขยายผล สู่ประชาชนในชุมชนให้มีความรอบรู้ด้านสุขภาพต่อไป

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน