คุณกำลังมองหาอะไร?

ระเมินคัดเลือกผลงานวัดส่งเสริมสุขภาพดีเด่น ระดับเขต ประจำปี 2564 จังหวัดเพชรบูรณ์

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

09.06.2564
5
0
แชร์
09
มิถุนายน
2564

วันที่ 4 มิถุนายน 2564 นางนภาพร เหมาะเหม็ง หัวหน้ากลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยสูงอายุ ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก และทีมนักวิชาการ ประเมินคัดเลือกผลงานวัดส่งเสริมสุขภาพดีเด่นระดับเขต ประจำปี 2564 ณ วัดศิริรัตนวราราม อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือกวัดส่งเสริมสุขภาพดีเด่น ระดับเขต มีภาคีเครือข่ายในการดำเนินงานร่วมกิจกรรม ดังนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอชนแดน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแกนนำในชุมชน โดยปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยการดำเนินงานวัดส่งเสริมสุขภาพ เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของพระสงฆ์ สามเณร บุคลากรในวัด ตลอดทั้งสนับสนุนให้พระสงฆ์ และสามเณร มีความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy) ได้รับการดูแลส่งเสริมสุขภาพตามพระธรรมวินัย สามารถขยายผลสู่ ประชาชนในชุมชนให้มีความรอบรู้ด้านสุขภาพต่อไป

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน