คุณกำลังมองหาอะไร?

ระชุมถอดบทเรียนเครือข่ายแม่และเด็กระดับจังหวัด เพื่อพัฒนาระบบการจัดบริการเน้นคุณค่าด้วย 6 โปรแกรม คุณค่าสร้างเด็กไทยคุณภาพในเขตสุขภาพที่ 2

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

20.07.2564
3
0
แชร์
20
กรกฎาคม
2564

วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 นางดวงหทัย จันทร์เชื้อ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มพัฒนา อนามัยแม่และเด็ก นำทีมประชุมถอดบทเรียนเครือข่ายแม่และเด็กจังหวัดสุโขทัยเพื่อพัฒนาระบบการจัดบริการ เน้นคุณค่าด้วย 6 โปรแกรมคุณค่าสร้างเด็กไทยคุณภาพในเขตสุขภาพที่ 2 ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย จัดการประชุมและเป็นวิทยากรกระบวนการโดยกลุ่มพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก ร่วมกับสำนักงานเขตสุขภาพที่ 2 เพื่อติดตามผลการพัฒนาระบบบริการอนามัยแม่และเด็กด้วย 6 โปรแกรมคุณค่า สร้างเด็กไทยคุณภาพ (6 Value MCH Program) ของจังหวัดสุโขทัย ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย สูติแพทย์ กุมารแพทย์ พยาบาลวิชาชีพ นักวิชาการสาธารณสุข จากโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป และสำนักงาน สาธารณสุขจังหวัด จำนวน 40 คน การประชุมครั้งนี้ได้รับทราบผลการพัฒนาระบบบริการอนามัยแม่และเด็ก ปัญหาและอุปสรรค และร่วมกัน เสนอแนวทางการพัฒนางานอนามัยแม่และเด็กของเขตสุขภาพที่ 2 ภายใต้แนวทางของ 6 โปรแกรมคุณค่าสร้าง เด็กไทยคุณภาพ (6 Value MCH Program) ทั้งนี้ข้อสรุปจากการถอดบทเรียน ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลกจะนำไป ปรับกลยุทธ์การขับเคลื่อนงานอนามัยแม่และเด็กของเขตสุขภาพที่ 2 ต่อไป

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน