คุณกำลังมองหาอะไร?

ระชุมถอดบทเรียนเครือข่ายแม่และเด็กระดับจังหวัด เพื่อพัฒนาระบบการจัดบริการเน้นคุณค่าด้วย 6 โปรแกรม คุณค่าสร้างเด็กไทยคุณภาพในเขตสุขภาพที่ 2

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

20.07.2564
5
0
แชร์
20
กรกฎาคม
2564

วันที่ 14 กรกฎาคม 2564 ดร.ลินดา สิริภูบาล รองผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก (ด้านวิชาการ) และนางดวงหทัย จันทร์เชื้อ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก นำทีมประชุมถอดบทเรียนเครือข่ายแม่และเด็กจังหวัด อุตรดิตถ์ผ่านระบบ web conference เพื่อพัฒนาระบบการจัดบริการเน้นคุณค่า ด้วย 6 โปรแกรมคุณค่าสร้างเด็กไทยคุณภาพ ในเขตสุขภาพที่ 2 ณ สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2 อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จัดการประชุมและเป็นวิทยากรกระบวนการโดยกลุ่มพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก ร่วมกับสำนักงาน เขตสุขภาพที่ 2 เพื่อติดตามผลการพัฒนาระบบบริการอนามัยแม่และเด็กด้วย 6 โปรแกรมคุณค่าสร้างเด็กไทยคุณภาพ (6 Value MCH Program) ของจังหวัดอุตรดิตถ์ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย สูติแพทย์ กุมารแพทย์ พยาบาลวิชาชีพ นักวิชาการสาธารณสุข จากโรงพยาบาลศูนย์ และโรงพยาบาลทั่วไป การประชุมครั้งนี้ได้รับทราบผลการพัฒนาระบบบริการอนามัยแม่และเด็ก ปัญหาและอุปสรรค และร่วมกันเสนอแนวทางการพัฒนา งานอนามัยแม่และเด็กของเขตสุขภาพที่ 2 ภายใต้แนวทางของ 6 โปรแกรมคุณค่าสร้างเด็กไทยคุณภาพ (6 Value MCH Program) ทั้งนี้ข้อสรุปจากการถอดบทเรียน ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลกจะนำไปปรับกลยุทธ์การขับเคลื่อนงานอนามัยแม่และเด็กของ เขตสุขภาพที่ 2 ต่อไป

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน