คุณกำลังมองหาอะไร?

งพื้นที่ติดตามการดำเนินงานพัฒนามาตรฐาน ตลาดนัดน่าซื้อ และเฝ้าระวังอาหารปลอดภัย ณ ตลาดนัดแม่บุญมาอุตรดิตถ์

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

20.07.2564
18
0
แชร์
20
กรกฎาคม
2564

วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก นำโดยนายโชคชัย เกตุสถิต ร่วมกับหน่วยเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยด้านอาหาร เขตสุขภาพที่ 2 (Mobile unit for food safety) สำนักงาน สาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ และเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานพัฒนามาตรฐานตลาดนัด น่าซื้อและเฝ้าระวังอาหารปลอดภัย ณ ตลาดนัดแม่บุญมาอุตรดิตถ์ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ มีการตรวจประเมิน ด้านกายภาพ เคมี และชีวภาพ พร้อมทั้งให้คำแนะนำการจัดการสุขาภิบาลอาหารให้ถูกสุขลักษณะแก่ผู้ประกอบการ เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ ผู้บริโภคในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID - 19 และเตรียมพร้อมการส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วย

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน